Monday, April 12, 2010

Christelijke politiek volgens Donner

Piet Hein Donner heeft niet bij iedereen een geweldige naam, maar ik ben wel een fan. Dit stuk bewijst weer hoe helder zijn visie op Christelijke politiek is.

Een paar kernfrasen:

"Het geloof raakt het hele handelen en dus ook het politiek handelen. Vandaar dat de vraag of men geloof wel met politiek kan of mag vermengen een zinloze discussie oplevert."

"Politiek houdt betekent compromissen maken; dat is inherent aan het streven om in vrede vele uiteenlopende standpunten met elkaar in lijn te brengen in het belang van de gemeenschap. Daarmee compromitteer je het geloof niet. Integendeel....Want men wil óf vrij fundamentalistisch in naam van het geloof, het eigen gelijk aan anderen opleggen; óf men wil als moderne kluizenaars, uit angst voor het eigen heil, zich uit de wereld terugtrekken."

"De werken van barmhartigheid strekken tot Gods eer als zij uit geloof vrijwillig worden gedaan, maar niet als ze door de wet worden opgelegd. Tot wiens eer strekt het immers en wie wordt erdoor geheiligd als de wet christelijke ethiek oplegt?"

"De betekenis van christenen in de politiek moet dan ook niet in de eerste plaats worden afgemeten aan de groei van zorg, de hoogte van uitkeringen, de omvang van ontwikkelingshulp en het ruime toelatingsbeleid voor vreemdelingen. Die zijn ook relevant en het is ook van belang dat de overheid op die terreinen een rol heeft. Maar het gaat niet om het in de praktijk brengen van naastenliefde. Dat kan ook niet anders. De overheid handelt niet uit naastenliefde. Daar is zij ook niet toe in staat. Essentie van naastenliefde is dat het geschiedt met aanzien des persoons. De overheid in een rechtstaat moet echter zonder aanzien des persoons handelen."

Vooral die laatste alinea is kernachtig. Deze man is goud waard!