Thursday, March 26, 2009

Linksbuitenspel

Sinds jaar en dag is Marcel van Dam de linksbuiten van de PvdA. Deze rol vervult hij nog altijd met verve. Marcel is een begenadigd spreker/debater (zie het Lagerhuis), maar zijn schrijfkwaliteiten zijn wat. Dit laatste kan ook gezegd worden over zijn rede, maar dat komt van ondergetekende, een conservatief van rechtse signatuur. Of ben ik niet de enige?

In zijn recente opiniestuk in de Volkskrant met typerende titel, “Neoliberalisme, bedankt voor de crisis”, stelt Van Dam dat sinds de jaren 80 het ideaal van de markt het denken over de rol van de overheid is gaan domineren. Zijn voorspelbare conclusie is dat dit heeft geleid tot een marginalisering van de bescherming voor zwakkeren. Oh ja, tussen neus en lippen door stelt hij ook nog dat de crisis komt door het neoliberalisme, maar geeft hier geen argumenten voor. De titel van het stuk dekt dus niet echt de lading, dat is ook niet verwonderlijk. Een dergelijke titel scoort goed bij de linkse lezers van de VK, maar gedegen argumentatie om de stelling te onderbouwing is niet te geven. Hoe kun je immers het monetaire beleid van Greenspan en het verplichten van hypotheekinvesteringen voor banken door overheid op het neoliberalisme afschuiven? Of, voor NL, hoe heeft het privatiseren van KPN of TNT tot het nationaliseren van ABN en Fortis geleid? Dergelijke verbanden bestaan niet. Net zo goed als een verband tussen neoliberalisme en de crisis niet bestaat.

Genoeg over Van Dam. Veel interessanter zijn de commentaren op zijn stuk op de VK site. Van Dam wordt compleet afgebrand, zowel inhoudelijk als oppervlakkig. De linksbuiten staat buitenspel. Hulde voor de VK lezers!!

Een paar voorbeelden.

Oppervlakkig (maar geestig)

"Deze man heeft nog geen dag van zijn leven normaal gewerkt, maar alleen maar gegraaid uit de belastingruif en hij gaat schuldigen aanwijzen voor de crisis?
Ik denk dat als Van Dam en al zijn graaiende collega´s en StaatsTV-omroepen al het geld dat ze ons gekost hebben de afgelopen 40 jaar teruggeven, we in 1 klap van de crisis af zijn."


"Wanneer gaat deze man eens met pensioen? *diepe zucht*"

Inhoudelijk

“Het is duidelijk dat de heer Van Dam nog nooit iets van Friedman heeft gelezen. Het "neoliberalisme" werd niet geformuleerd door de Chicago School of Economics. De politiek-economische filosofie van Milton Friedman werd door hemzelf aangeduid als klassiek-liberaal of libertair, en beslist niet als "neoliberaal". De term neoliberalisme werd door socialisten als kastenaam verzonnen, en heeft betrekking op een niet-bestaande politieke stroming. Premier Thatcher en President Reagan waren typische conservatieven, geen "neoliberalen.

Men zou eventueel kunnen stellen dat de term neoliberalisme betrekking heeft op de grotere nadruk die in de jaren '80 van de vorige eeuw op de markt werd gelegd. Daar waren aanvankelijk zowel conservatieven als klassiek-liberalen voorstanders van. Het had dan betrekking op een fenomeen, niet op een politieke ideologie. Omdat de ideeen van Thatcher en Reagan, omgezet in de praktijk, enorme economische groei tot gevolg hadden, kregen allerlei crypto-socialisten -- zoals de aanhangers van vvd en d66 die geen moeite hebben met 55% belastingdruk -- opeens ook aandacht voor de deugden van markwerking en kapitalisme. Helaas raakte men na in veke landen, niet in de laatste plaats in de USA waar het neoconservatisme aan invloed won, na verloop van tijd weer van het rechte pad af. Daarom hebben we nu te maken met een financiele en economische crisis die door overheidsingrijpen (rentevoet en hypotheken) is veroozaakt.”


En nog eentje:

“U probeert de financiële crisis waarvan de oorzaak is terug te leiden naar overheidsingrijpen in de VS zonder enige argumentatie in de schoenen van "neoliberalen" te schuiven.

U stelt het schertsend, maar net zoals "neo-liberaal" een scheldnaam is voor liberalen, om een associatie met neo-fascistisch e.d. op te roepen, is islamhaat een scheldnaam voor mensen met terechte islamkritiek hebben en vreemdelingenhaat een scheldnaam voor mensen die kritiek hebben op het immigratiebeleid.

Met dit soort terminologie probeert u uw tegenstrevers monddood te maken, door ze te associëren met een klein obscuur groepje, dat in Nederland met een vergrootglas gezocht moet worden in ronkende jeugdhonken met enkele kale pubers.

U kent geen politici die zich islamofoob of xenofoob noemen, omdat er in Nederland geen politici islamofoob of xenofoob zijn. Er zijn terecht punten van kritiek te noemen op de islam en op de toestroom van immigranten in dit dichtbevolkte land. Die problemen benoemen betekent nog niet dat een mens aan een fobie lijdt.

Hiervoor heeft Peter Kraus al uitstekend verwoord hoe u de klassieke liberaal Friedman onterecht in de "neo-liberale" hoek probeert te drukken.

Uw stelling "De maakbaarheid van de samenleving werd uitbesteed aan de markt" is helemaal een gotspe. Bij maakbaarheid gaat het met name om de machtsvraag. Inmiddels is allang duidelijk dat het grootkapitaal en de overheden van de westerse wereld hun handen ineen geslagen hebben (Bilderberg Group) en via supranationale organisaties proberen haar macht uit te oefenen. De strijdt tussen socialisten en liberalen is hiermee al decennia achterhaald. Het is een schijndiscussie om de burger het zicht op de ontwikkelingen in de richting van de "new world order" te ontnemen.

De strijd die nu gevoerd moet worden is die van de burger tegen deze "onzichtbare" macht. De huidige crisismaatregelen van de overheid zijn duidelijk goed voor het grootkapitaal en duidelijk slecht voor de burger. Over de komende verkiezingen voor het Europese Parlement horen we niets. Er is geen serieuze keuze voor mensen die de EU-macht willen beperken. Iedereen die gaat stemmen, stemt ongeacht een rechtse of linkse stem immers voor een steeds machtiger en groter EU. Iedere stem legitimeert dit schijndemocratische machtsblok dat EU heet.

De overheid is nog steeds heel goed voor onze zwakkeren. Er wordt genoeg belastinggeld geïnd om de zwakkeren te kunnen helpen. Helaas zit er een corrupte managementlaag tussen, die dit riante budget afroomt en die de zwakkeren en uitvoerende personeelsleden sterk te kort doet. Helaas behoren die managers van zorginstellingen, woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en scholen tot de links politieke achterban. Hierdoor kunt u niet ingrijpen. Maar dat moet u de liberalen dan niet in de schoenen schuiven. Foei toch :-) !

Voor de zoveelste keer. Wij hebben geen marktwerking in de gezondheidszorg. Als die er wel zou zijn kon de burger betaling weigeren bij slechte dienstverlening en kon de burger naar een concurrent. Aangezien dat niet kan is er geen marktwerking in de zorg. De burger mag riant betalen, maar heeft geen enkele invloed op de geleverde kwaliteit. De burger moet lijdzaam toezien dat oma met doorligwonden op bed ligt, dat opa heel de dag met een luier om in een rolstoel vastgebonden naar een tafelkleedje zit te staren en ga zo maar door. Dat is geen marktwerking. Dat is dictatoriaal.

De huidige regelgeving (overheidsinvloed) en managers (socialisten met riant inkomen) houden echte marktwerking tegen. Die managers weten dat het afgelopen is met de golfbaan en het riante inkomen als er in de markt echt gewerkt moet worden om klanten tevreden te houden en om niet failliet te gaan.

De oproep van de heer Bolkestein staat nog steeds als een huis.”

No comments:

Post a Comment