Monday, November 30, 2009

Turkije in de EU: de argumenten (3)

Deze afsluitende beschouwing van de argumenten voor en tegen de toetreding van de EU zal bepalen wie uiteindelijk aan het langste einde trekt van het inhoudelijk debat touw: Wilders of de twee Turkse juristen. De tussenstand is 2-2, tot stand gekomen in de posts hier en hier. Nu dan, argumenten 8 t/m 10.

8. "De Turkse bezetting van Noord-Cyprus is illegaal. Niemand erkent de Turkse republiek Noord-Cyprus, op Turkije na. (GW)" Tegenargument: "de bezetting is niet illegaal, het feit dat de niemand Turks-Cyprus erkent is onterecht."

Dit zijn vraagstukken die enerzijds heel ingewikkeld en lastig op te lossen zijn en anderzijds absoluut de wereld uit moeten. Een grensconflict met een EU-lid moet sowieso eerst opgelost moet worden voordat lidmaatschap een optie is. Leden horen geen conflicten te hebben op dergelijk niveau. Laat het hof in Den Haag maar een definitieve oplossing zoeken. Turkije kan niet blijven volhouden dat de rest van de wereld gek is. Hier moet water bij de wijn gedaan worden, alhoewel een handreiking van de Grieken chique zou zijn. De Turken hebben een goed punt als ze stellen dat het vreemd is dat Cyprus ooit is toegelaten zonder oplossing van dit conflict.
Toch: +1 Wilders

9. De positie van minderheden (Christenen, Koerden) is nog steeds belabberd en de ontkenning van de Armeens Genocide zijn onacceptabel (vrij vertaald). Tegenargument: "De positie van minderheden is sterk verbeterd onder druk van de EU. Met Armenië zijn onlangs banden opgebouwd en een commissie gaat de genocide kwestie oplossen."

Interessante schermutseling waarbij Wilders met scherp schiet, maar de Turken ook adequaat pareren. De positie van Christenen is nog steeds erg penibel en veel vooruitgang is niet geboekt. De koerden hebben wel veel nieuwe rechten gekregen en er zit nog meer in het politieke vat. Daarnaast is de toenadering tot Armenie erg stijf en weinig hartelijk. Wat wel te zien is is dat de invloed van de EU hier duidelijk en sterk is. Het lijkt dan ook wijs om even af te wachten en de ontwikkelingen te volgen. Het kan, zeker wat de Armenen betreft, nog alle kanten op. Wat de Christenen betreft kan Erdogan veel doen op korte termijn, maar de politieke wil ontbreekt. Wilders maakt hier dus een terecht punt, maar door de verbeteringen zou het niet onoverkomelijk hoeven zijn.
Attractieve 1-1.

10. "Er is geen draagvlak. (GW)" Tegenargument: "Het EU project is sowieso een top-down process, draagvlak komt door goede resultaten (/feiten) en een referendum alleen voor Turkije en niet voor anderen is hypocriet."

Een eeuwige discussie in een representatieve democratie, hoe belangrijk is draagvlak? Sowieso kunnen we stellen dat die 'feiten' op dit moment vooral leiden tot draagvlak verlies. De uitbreiding van de EU is duidelijke te snel gegaan. Het enige, vage antwoord is dat draagvlak niet altijd nodig is maar dat voor het totale project het toch onontbeerlijk geacht moet worden. In Nederland bijvoorbeeld is de regering namelijk onder grote electorale druk enerzijds en de onverstoorbare, bureaucratische, Europese trein anderzijds in een helse spagaat beland. Wie houdt er nog van 'Eurofielen'? Aangezien de toetreding van Turkije veel gevoeliger ligt dan die van de 'echte' Europese landen zou een referendum dus wel gerechtvaardigd zijn. In 2015 zullen de kaarten sowieso anders geschud zijn.
Wilders: +1

Daarmee is de eindscore is 5-3 voor Wilders gekomen. Met name zijn argumenten over subsidies en immigratie resoneren. Andere punten zijn relevant maar zullen niet doorslaggevend zijn. De Turkije moeten het qua overtuigende argumenten eigenlijk doen met Turkije's politieke (en economische) vooruitgang, hoewel de recente gebeurtenissen rond Wilders' bezoek aan Turkije die lijn relativeren. De enige conclusie is dan ook: Turkije is er nog niet.

Vooralsnog lijkt het vergaande economische en politieke samenwerking te prefereren boven een lidmaatschap. Dit geeft de nieuwe leden ook tijd om zich te ontwikkelen binnen de unie en kan wellicht het draagvlak ooit doen keren ten gunste van Turkije: opdat wij dit ooit met een referendum kunnen bevestigen dan wel ontkrachten!

Friday, November 27, 2009

Klimaathoax breidt zich uit

De klimaatmanipulatie zit heel diep in de aderen van de westerse overheden. Nu is ook het Nieuw-Zeelands klimaatinstituut ontmaskerd als ordinaire 'datamasseur'.

Het wordt tijd dat de pijlen ook op minister Jacqueline Cramer gericht gaan worden. Zeker nu de 3e wereld het klimaat als nieuw excuus gebruikt om ongeconditioneerd, gratis geld van ons af te troggelen die WIJ moeten betalen.
Cramer denkt te kunnen volstaan met het wegwuiven van het schandaal, maar die vlieger kan niet op gaan! "Minister Cramer (Milieu) „meet met twee maten” als zij de hackers van de ontluisterende klimaat-emails wegzet als ’criminelen’. Dat zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus. „Als iemand documenten over kerncentrales steelt, vinden we haar naam onder een steunbetuigende advertentie. Nu hackers emails op straat gooien waaruit overdrijvingen blijken van de aardse opwarming, zijn dat ineens ‘criminelen’.(BRON)”

Klimaatactiviste Cramer staat met haar rug tegen de muur, wie geeft het definitieve tikje?

UPDATE: Hier wordt nog verder besproken wat dit schandaal te weeg brengt. Ook belachelijk hoe weinig aandacht hiervoor is in de Nederlandse media.

Thursday, November 26, 2009

Turkije in de EU: de argumenten (2)

En de bel klinkt voor de tweede rond. Tijd voor argumenten 4 tot en met 7. Geert Wilders leidt met 2-0 door klinken hits op het gebied van immigratie en subsidies.

4. "Turkije zou binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Dat zou betekenen dat Turkije ook de meeste Europarlementariërs mag aanleveren..." dus zullen Turken "meer invloed krijgen op Nederlandse wetgeving dan de Nederlanders zelf." (GW) Het tegenargument luidt: "In de huidige EU hebben Duitsland, Frankrijk en bijvoorbeeld Spanje veel afgevaardigden in het Europarlement. Daar doet men ook niet moeilijk over. Wat maakt Turkije anders? Zeker nu Turkije zoals gezegd een seculiere staat is die geen islamitische wetgeving kent."
Turkije is niet 'opeens' seculier omdat het een seculiere staat heeft. Het volk en haar vertegenwoordigers dragen de islamitisch normen en waarden met zich mee. Die invloed willen veel Nederlanders niet. Maar Wilders overdrijft want Turkije moet net zo goed coalities vormen en het Nederlandse parlement heeft nog zat verantwoordelijkheden.
Een bloedeloze 0-0.

5. "Europa moet niet willen grenzen aan landen als de Islamitische Republiek Iran en Syrië (GW)" Tegenargument: "het grenzen aan landen met een dubieuze reputatie is in het verleden ook geen beletsel is geweest voor de EU om uit te breiden. Denk aan de uitbreiding met Polen en de andere voormalige Oostbloklanden, die grenzen aan landen zoals Wit-Rusland en Servië."
Daar krijgt Wilders een fikse draai om de oren. De Turken halen zeer terecht andere 'abjecte' regimes aan waar de EU ook inmiddels aan grenst. Daarnaast maakt Wilders niet duidelijk waarom het zo erg zou zijn om aan die landen te grenzen. Het zou de EU's grip op het midden-oosten op zijn minst versterken.
Turken +1.

6. "Turkije ligt voor meer dan 95 procent buiten Europa. Een geografisch feit. Als we daar aan gaan tornen en Turkije als niet-Europees land toelaten, staan morgen wellicht andere moslimlanden als Marokko, Algerije of Tunesië aan de deur te kloppen." Tegenargument: Cyprus ligt ook niet in Europa, Turkije is al 'gekwalificeerd' dus het is een gepasseerd station.
Of Cyprus in Europa ligt weet ik niet, maar eigenlijk is het hele geografische aspect niet zo heel erg belangrijk. De Turken hadden wellicht beter Rusland als voorbeeld aan kunnen halen. Wilders vergelijkt Turkije met Tunesie dat helemaal niet in Europa ligt, zwak. Dat Turkije nauwelijks Europees is wordt hooguit door de geografie bevestigd maar is toch vooral cultureel-historisch van aard. Matige beurt van beide kanten.
Rollertje voor passiviteit.

7. "Om aan 'Kopenhagen' te voldoen moet het leger zich terugtrekken uit de politiek, dit kan islamisering in de hand werken daar het leger kemalisten en bewakers van de seculiere staat zijn. (vrij vertaald)"
Tegenargument: "Turkije is al 'Kopenhagen compliant' verklaard. Dat de Turkse democratie nog gebreken vertoont is geen reden om de algemene kwalificatie van Turkije buiten beschouwing te laten. De EU heeft bij de toetreding van landen zoals Polen, Roemenië, Bulgarije en in het verleden met Griekenland, Spanje en Portugal juist willen bereiken dat deze landen door een lidmaatschap hun democratie verder ontwikkelden en stabiliseerden. Ook Het standpunt van Wilders om het Turkse leger invloed te laten behouden op de Turkse politiek en democratie is onbegrijpelijk. Vooral nu Wilders zichzelf zo graag profileert als democraat. Het is bovendien onjuist dat Turkije slechts door de invloed van het leger een seculier en democratisch land blijft."
De vraag wat de rol van het leger precies is in Turkije is lastig, ik laat deze vraag voor wat het is met een plusje voor de Turken die de opmerkelijke ondemocratische onregelmatigheid van Wilders' positie aanstippen (al geeft hijzelf aan dat het een uitzondering betreft. De democratie heeft met het aanklagen van Erdogan's partij wel laten zien dat de juridische poot van het systeem in ieder geval niet door de premier wordt bestuurd. Het is dus geen bananenrepubliek. Ook een klein plusje voor de Turken voor hun terechte parallel met bijv Griekenland, de EU is nooit zo kritisch geweest bij het aantreden en de landen hebben zich sterkt verbetert. Daartegenover staat met name Bulgarije waar het nog altijd een zooitje is. De Turken wijzen terecht op de niet onomstreden rol van het leger en dat zij zich de afgelopen jaren sowieso meer heeft teruggetrokken.
Turken +1 op punten.

Dat brengt de tussenstand op 2-2 waarbij de 2 van Wilders wel iets harder nadreunen. Desalniettemin blijft de spanning erin! Zal Wilders zich herstellen van een zwak middenbedrijf of pakken de Turkse juristen nu door?

Turkije in de EU: de argumenten

In de Volkskrant is een interessante discussie over Turkije's mogelijke lidmaatschap van de EU ontstaan. Geert Wilders trapte af met 'tien keer nee tegen Turkije' en 2 onbekende Turks-Rotterdamse juristen reageerden met, verrassend, 'tien keer ja tegen Turkije'.

Het leek me aardig de tien argumenten te wegen om zo een helder beeld te krijgen van de discussie. Ik begin met de eerste 3:

1. "Turkije een islamitisch land; de meeste inwoners hangen de islam aan en de islamitische cultuur is er dominant. (GW)" Impliciet staat hier: Turkije staat cultureel heel ver van de rest van de EU af en de normen en waarden van Islam willen we niet in de EU. Het tegenargument ("Turkije is een seculiere democratie") is weliswaar terecht, maar gaat voorbij aan de invloed die het islamitische electoraat, direct en indirect, op de richting van Europese wetgeving kan gaan drukken. Toch zou hetzelfde kunnen worden gezegd over het verschil tussen Polen en Zweden/Nederland. Het is dus geen sterk rationeel argument, maar emotioneel des te meer.
Een gelijkspel.

2. "Turks lidmaatschap van de EU zal tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie naar West-Europa leiden (GW)"
Hier deelt Geert zijn eerste echte rechtse-directe uit. Het verweer is dan ook zwak: "we weten het niet zeker" en "immigratie is juist goed voor de welvaart". Open grenzen gaan zeker tot een immigratiegolf leiden, een simpele blik op de Poolse invasie volstaat. Kritiek verschil tussen Polen en Turken is dat Polen hard werken en zich nauwelijks misdragen. Turken daarentegen zijn al decennia, ook zonder open grenzen, oververtegenwoordigd in misdaadcijfers. Het tweede argument dat immigratie goed zou zijn voor de economie is al lang door het CPB (Hans Roodenburg) berekend en van tafel geveegd: immigratie, tenzij het jonge hoogopgeleide immigranten betreft, kost vrijwel altijd geld voor het ontvangende land.
GW +1

3. "een Turks EU-lidmaatschap Europa kost miljarden euro’s (GW)". Het tegenargument: "Turkije is een van de grootste economieën van de wereld".
Hier wordt bijna een knock-out uitgedeeld door Geert, mede doordat het verweer ronduit slecht is. Nederland, als netto betaler, zal zeker nog meer van haar inleg weg zien vloeien naar de zeer arme regio's van Turkije. Turkije mag wel een grote economie hebben, maar dat heb je al snel met zo veel mensen. Per persoon is de welvaart zeer laag en dus 'moet' natuurlijk de ruime Europese subsidiebeurs getrokken worden!
GW +1

De tussenstand: Geert Wilders gaat ruimschoots aan de leiding door te wijzen op de kosten van de subsidies aan het arme Turkije en de inwenselijkheid van de vrijwel zekere massa-immigratie. Wilders' culturele argument kwam nauwelijks uit de verf, mede door het goede verweer van de juristen.

Tuesday, November 24, 2009

Klimaatdiscussie blijkt politieke HOAX

Het hoge woord is eruit: de aarde koelt af en global warming staat dus niet vast. Zullen we iedereen een bom belastingduiten besparen en Kopenhagen meteen maar afgelasten? Dit is gewoonweg de grootste politieke HOAX van het decennium, zeker de grootste sinds de millennium hoax.

Het een en ander is aan het licht gekomen via gestolen email van klimaatactivistische wetenschappers die samen probeerden het debat te manipuleren. Zo zie je dat als een debat op een dogmatische manier wordt gevoerd er niet meer aan waarheidsvinding word gedaan. Heel kwalijk allemaal, zeker als je ervan uit gaat dat dit ons miljard euro's had kunnen kosten.

voorbeeld:

From: Kevin Trenberth (US National Center for Atmospheric Research). To: Michael Mann. Oct 12, 2009
“The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t… Our observing system is inadequate”
Prof Trenberth appears to accept a key argument of global warming sceptics that there is no evidence temperatures have increased over the past 10 years.

verdere info HIER of HIER of HIER

Mijn standpunt over zaken als 'duurzaamheid' is dat het altijd rendabel moet zijn voordat we er aan moeten beginnen. Als enige uitzondering geldt fundamentele research, wat als motor achter algemene innovatie en dus welvaart creatie geldt. Dubbel glas is binnen 6 jaar rendabel, prima dus! En wat zie je? Iedereen neemt tegenwoordig dubbelglas. Spaaarlampen zijn ook rendabel maar foeilelijk, dus dat slaat niet aan... Het stimuleren van onrendabele zaken (bijv windenergie) is schoppen tegen een dood paard.

Friday, November 13, 2009

Luuk over Wilders

Hier kan ik eigenlijk geen woord aan toevoegen:
http://img21.imageshack.us/img21/6351/wildersstemmers.jpg

Tuesday, November 10, 2009

Nieuwe email

Voor mensen die me willen bereiken, maar nieuwe e-mailadres:
luuk1984 AT hotmail punt com