Thursday, December 17, 2009

Effectief Milieubeleid

Dat de opwarming van de aarde door de mens komt is behoorlijk omstreden. Toch kunnen we een hoop win-win beleid voeren waarmee EN het milieu minder belast wordt EN natuurlijke bronnen ontzien worden waardoor we er nog langer plezier van zullen hebben EN, boven alles, onze portemonnee dikker wordt doordat we minder output met minder input realiseren. Daar zou Kopenhagen zich sterk voor moeten maken. De hele klimaatdiscussie is dan overbodig.

Wat moet de rol van de overheid zijn bij milieubeleid?

De overheid kan investeringsbeslissingen maken die individuen en bedrijven niet nemen door irrationeel gedrag (het is bekend dat mensen de korte termijn buitenproportioneel waarderen tov de lange termijn, dus liever 1E nu dan 1.50E volgend jaar) of te hoge risico's/te hoge rendementseisen. Een goed voorbeeld is de subsidie op HR glas. Een simpele berekening laat zien dat dit in een jaar of 7 terug verdient is. Voor veel mensen is dit te lang, ondanks dat het strikt genomen irrationeel is. De subsidie heeft veel aandacht voor deze ramen gegenereerd en leidt uiteindelijk tot een situatie waarin iedereen wint. Het nadeel van een subsidie is natuurlijk dat die ook betaalt moet worden, in dit geval door mensen die er geen baat bij hebben. Je kunt ook positieve variant bedenken waarbij sommige producten btw-vrij zijn.
Ook kan de overheid de invoering van een nieuwe techniek mogelijk maken. Bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische auto's (waar ik verder heel sceptisch over ben trouwens).
Het enige waar geen directe return on investment hoeft worden verwacht is fundamentele research. Juist deze research kan voor grote vooruitgang zorgen. Lichtere materialen, alternatieve brandstoffen, recycling methodes, etc kunnen allemaal tot verbeteringen leiden en hebben dat al geleid (zie bij de nieuwe boeing 787 die door lichte materialen 20% minder brandstof gebruikt). DAT is een echte oplossing, DAAR kun je de mensen echt voor warm maken. Niet voor niets is de 787 ondanks 2 jaar vertraging van oplevering al 800 keer besteld, ondanks de crisis!

Cruciaal in het geheel is dat twee zaken voorkomen worden:
- schoppen tegen een kwalitatief minderwaardig paard: bijv de spaarlamp, niemand wil lelijk TL-licht in zijn woonkamer (LED, daarentegen, is kwalitatief zelfs beter dan de gloeilamp, verbruikt minder en gaat ook langer mee. geen wonder dat deze technologie wel aanslaat!).
- structurele subsidies voor structureel duurdere producten zonder noemenswaardig kwaliteitsoordeel: bijv windmolenparken die 5x zo duur identieke stroom leveren als kolencentrales.

Dus ruim baan voor rendabele innovaties!

Wednesday, December 16, 2009

CDA slaat eindelijk rechtsaf

Het is crisis, bezuinigingen zijn onvermijdelijk. In deze tijd is een duidelijk, politieke visie hierop van groot belang voor Nederland. Het CDA heeft de aftrap gegeven door een heel aardig rapport, door het wetenschappelijk instituut van de partij, te maken over de te nemen maatregelen.

Het ND becommentarieert: "De grootste besparing wordt gezocht bij de overheid, want die is volgens de denktank 'uit haar voegen gegroeid'. Hier kan in acht jaar tijd twaalf miljard euro op worden bespaard, aangevuld met nog eens zes miljard door de ambtenarensalarissen te bevriezen. In de ogen van het WI moet het openbaar bestuur flink op de schop. Daarbij moet met name worden gekeken naar het aantal departementen en de rol van waterschappen en provincies. Omwille van de 'geloofwaardigheid' zou het aantal politici in alle bestuurlijke lagen eveneens moeten verminderen, al wil de denktank nog niet concreet aangeven waar.

Het WI wil verder ruim baan voor het profijtbeginsel, bijvoorbeeld door van studenten een grotere bijdrage te vragen voor hun studie, de huurprijzen vrij te geven en ouderen of mindervaliden zelf voor hun rollator te laten betalen. Op het gebied van sociale zekerheid worden voorstellen gedaan als verkorting van de WW-duur en beperking van de instroom van jonggehandicapten in de Wajong door de leeftijdsgrens te verhogen van 18 naar 27 jaar."

Het ziet er mooi uit en betekent een duidelijk afscheid van de we-verhogen-gewoon-de-belasting-voor-werkenden methode van de PvdA en CU.

Thursday, December 10, 2009

Bonusbelasting

Links moet in de UK nog even scoren voor de verkiezingen en komen met de 'bonusbelasting'. Bonussen boven de GBP25k moeten met 50% worden belast. Op zichzelf een volstrekt onuitvoerbaar plan, want je mag niet sectoren discrimineren. Enfin, Sarkozy erbij, publiek vind het mooi, toe maar.

Maar nu komt het: Balkenende vindt het een "interessant" plan! Tot hier niets bijzonders, Nederland loopt aan de hand van Bos voorop in de heksenjacht op bankiers. Echter, in Nederland worden ALLE bonussen al met 52% belast!! De vraag is dus: wat wil hij precies?

Tuesday, December 1, 2009

Nieuwe stroming?

Amanda Kluveld is al een tijdje een conservatief licht in de links radicale duisternis die Volkskrant columnisten heet. Nu heeft ze zichzelf echter "overtroffen" (BSJ) met haar artikel "Christendom, zo gek nog niet". Hierin verwoord zij mogelijk een nieuwe stroming in politiek- en intellectueel Nederland die zich zorgen maakt over de opkomst van de islam maar zich niet in de botte bijl-methode van Wilders kan vinden. Zij zoeken naar een herijking van de nationale cultuur en identiteit en die vinden zij deels in het christendom.

De eerste stap die ze maakt is te stellen dat het christendom voor Nederland zeer relevant is, zowel cultureel als historisch als traditioneel. Op basis van deze relevantie verdient het christendom een "aparte positie" moet krijgen. Ze schrijft: "Wij zouden het christendom vanuit onze cultuur, geschiedenis en traditie niet moeten onderwaarderen door het gelijk te schakelen aan de islam." De tweede stap is dan om te erkennen dat wat het christendom mag, de islam nog niet mag. Quod licet Iovi non licet bovi. In mijn achterhoofd heb ik natuurlijk de minaretdiscussie.

Zij verwerpt stellig de stelling dat alle geloven hetzelfde zijn. Ze refereert naar de belachelijke opmerking van Sharon Dijksma recent: "Op àlle scholen zeg ik daarbij. Ook de islamitische en streng christelijke. Als kinderen daar bijvoorbeeld te horen krijgen dat het niet goed is om vrienden te zijn met mensen die niet gelovig zijn, dan kan dat niet door de beugel. In zo’n setting kan van opvoeden tot geïntegreerd burgerschap natuurlijk niets terechtkomen,’ aldus Dijksma." Kluveld reageert: "De staatsecretaris suggereert hier dat niet alleen op islamitische scholen problemen zijn met burgerschap, maar ook op christelijke scholen. In het Kamerdebat over de islamitische As Siddieqschool in Amsterdam, zei ze nog dat ze daar geen enkele aanwijzing voor had. Wat ze ook suggereert is dat er ook christelijke scholen zijn waar net als op de As Siddieq kinderen geleerd wordt om niet met ongelovigen om te gaan. Maar welke scholen zijn dat dan? Ik denk dat Dijksma er geen een kan noemen. Maar door christelijke scholen in een adem met islamitische scholen te noemen, lijkt het tenminste alsof er geen specifiek probleem is met de islam in het Nederlands onderwijs. En dat is er wel."

Dat de eerste stap, het erkennen van de merites van het christendom, voor velen te groot is geeft ze zelf ook toe. De babyboomers zijn nog altijd de opinieleiders en zij zijn met een complex van hier tot Rome opgegroeid. Dat complex is ook weer aan hun kinderen overgedragen (vooral generatie X). Eindelijk bij generatie Y zien we een terugkeer van conservatieve waarden en een hernieuwde interesse in 'waarheid' (zie het succes van bijv De Dagelijkse Standaard). Kluveld laat zien dat deze beweging breder is en dat de opkomst van de islam daar een katalysator voor is.
Christenen op hun beurt moeten ophouden met het zoeken van toenadering tot de islam.

Als we die stappen hebben gezet kan er een "verbond" aangegaan worden om Nederland leefbaar te houden. Spruyt noemt Kluveld de 'agnostische cultuurchristenen'. Het is mij om het even, maar Kluveld's stuk onderstreept de mogelijkheden voor een brede, conservatieve volksbeweging.

Kwajongensstreken

De linkse babyboomers uit mijn familie kwalificeren de eindeloze reeks 'incidenten' met Marokkaanse jongeren altijd als "kwajongsstreken" die ze zelf vroeger ook wel uithaalden. Het is dus zeker geen structureel probleem! Oh nee! Dat ze hiermee het succes van Wilders perfect illustreren is natuurlijk ironisch. Want ze wonen stuk voor stuk in mooie buurten waar het aantal Marokkanen op 1 hand te tellen is. Een ding weet ik in ieder geval zeker, een zwarte piet zouden zij nooit met hun hele familie aanvallen.