Monday, March 16, 2009

Paus Floris I

Een veelbesproken impuls aan de nieuwe fundamentalistische atheistische beweging (zoals besproken in Samen Leven) komt van Floris v/d Berg en de zijnen met hun Nederlandse variant op de buscampagne. Er schijnt een bord langs de snelweg te staan met daarop “Er is waarschijnlijk geen god. Durf zelf te denken. En geniet van dit leven!” Het nieuwe aan deze fase van radicalisering en polarisering is dat atheïsten nu actief zieltjes willen gaan winnen. Hoe ironisch, atheïsten die “zich geroepen voelen tot zo’n pinksterachtige getuigenispolitiek” (naar Ger Groot). Maar daar stopt de ironie niet.

In een reactie op Ger Groot, die zich terecht schaamt voor zijn medeatheïsten, schrijft Floris: “Toch schrijft hij (GG), blijkbaar zonder het te begrijpen, precies wat onze beweegreden is: “Wat het atheïsme dwarszit [is] de moedeloze constatering dat het obscurantisme nog altijd niet geheel is uitgestorven.” en “Atheïsme is positief en normaal.” In feite zegt Floris hier dat hij alle abnormale, negatieve religieuzen wil laten uitsterven ten faveure van normale, positieve atheïsten. Het gaat verder: “Atheïsme, zolang het onderdeel is van een liberaal humanistische ideologie, is beter dan religie : voor vrouwen, voor homo’s, voor mensenrechten, voor mensen die zelf tot een oordeel willen komen, die wars zijn van zogenaamd geopenbaarde, maar niet-verifieerbare, niet-falsifieerbare ‘absolute waarheden’.” Nee, absolute niet-falsifieerbare/verifieerbare waarheden kunnen we niet tolereren! Maar dan: “God bestaat niet, en Allah, Zeus, kabouters en het vliegende spaghettimonster ook niet. God is een containerbegrip voor niet bestaande entiteiten.” Wacht eens Floris, wat is er met het woordje “waarschijnlijk” gebeurd? Was dat woordje niet het grote verschil tussen atheïsten en gelovigen? Atheïsten geloven toch niet in niet-verifieerbare ‘absolute waarheden’? Of is de atheïstische waarheid een boven twijfel verheven, absolute waarheid (die toevalligerwijs niet te verifiëren is)? Overigens vraag ik me af of atheïsme ook beter is voor ongeboren kindjes met een hazenlip die in Nederland zonder gene geaborteerd worden of voor de kinderen van ouders die vanuit hun egocentrische wereldbeeld hebben besloten dat ze niet meer van mama houden en hun gezin in de steek laten. In ieder geval gelooft Floris vd Berg, tegen zijn eigen principes in, dus in de absolute waarheid van het niet-bestaan van God. Dit is, ondanks de paradox, op zichzelf geen problematisch standpunt.

Echter, er begint een beeld van een totalitair atheïstisch systeem te onstaan: “De campagne voor atheïsme is een protest tegen de privileges van religie in de samenleving. Zo zijn er door de overheid gefinancierde religieuze scholen en religieuze omroepen.”
Het recht van ouders om zelf te kiezen wat voor soort opvoeding en onderwijs hun kind krijgt moet inderdaad per direct worden opgeschort! Lang leven de atheïstische staatsschool objectieve, openbare school. Zo kunnen alle kindjes netjes de absolute waarheid van Floris ingeprent gekregen zodat ze nooit de onzin van god serieus kunnen nemen. Dat is pas zelf nadenken! Dat een neutrale overheid zich puur en alleen om de kwaliteit rekenen en taal zou moeten druk maken en de rest moet negeren is natuurlijk een absurd idee. Werkelijk neutraal is goed atheistisch!

“Ook hebben gelovigen privileges inzake ethische kwesties: waarom worden imams, rabbis, priesters en dominees serieus genomen in ethische discussies en zitten er vaak gelovigen als gelovigen in ethische commissies? Religie zou niets meer moeten zijn dan een hobbyclub, waar mensen met dezelfde interesse zich bij aan kunnen sluiten.”
Maar wat is het atheïsme van Floris dan? En waarom heeft Floris meer recht om iets over ethiek te zeggen dan een dominee? Waar haalt Floris überhaupt zijn ethische overtuigingen vandaan? Er is toch geen waarheid? Hoe kom je er dan bij dat je gehandicapte kinderen niet zou mogen doden? Oh wacht, dat mag natuurlijk wel, want hun lijden is ondragelijk (hoe bepaal je dat de hoeveelheid “lijden” de standaard voor het leven bepaalt?). Maar goed, Floris eist dus alleenheerschappij op het ethisch gebied. Goed nieuws voor hem: de realiteit ligt dicht bij zijn wens, Nederland loopt voorop in de liberale wedloop.

“Religie is nog steeds wereldwijd een bron van ellende en onwetendheid. Homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, medisch-ethische kwesties en vrouwenemancipatie zijn in het algemeen niet gebaat bij religieuze inmenging. De oppositie tegen wetenschap, het creationisme en Intelligent Design vanuit christelijke en islamitische hoek zijn ook geen pluspunten voor religie. ”
Oei Floris, die zit! Religie is vreselijk. Ik hoop ook dat alle mensen die door Christelijke organisaties in leven worden gehouden het geboden manna resoluut afwijzen! Natuurlijk zijn mensen louter gebaat bij de alles-moet-kunnen(-behalve-religie) ethiek van het atheïsme. Wellicht hadden aidspatiënten de seksuele ethiek van het christendom iets serieuzer moeten nemen, maar dat zijn de slachtoffers voor de goede zaak. Sorry! Over de wetenschap laat ik mij maar niet uit, maar de laatste zinsnede (geen kuddo’s voor religie) wekt wederom de indruk dat religie alleen zou mogen bestaan bij de gratie van Floris’ goedkeuren.

Laat ik Ger Groot nog een keer het woord geven: “Wat het atheïsme dwarszit, kan dus minder een godsdienstige revival zijn dan de moedeloze constatering dat het obscurantisme nog altijd niet geheel is uitgestorven. Het nam een hypotheek op een schitterende toekomst, die nu plotseling onaflosbaar blijkt. De rancune waarmee het om zich heen slaat, is dan ook goed te begrijpen. Voor wie nog geloofde in ‘de kracht van mensen’, moet het buitengewoon teleurstellend zijn dat die mensen het zélf zo vaak bij andere krachten zoeken.
In die ontgoocheling wortelt veel van de paniekerigheid van de recente atheïstische missionering, die (net als haar integristische tegenpartij) met publiciteitscampagnes minder het publiek lijkt te willen overtuigen dan zichzelf een hart onder de riem te steken. Dat is heel menselijk, maar daarmee nog niet verstandig, laat staan aantrekkelijk. Het zou de ongelovige in mij in ieder geval een lief ding waard zijn wanneer hij zich niet regelmatig zou hoeven te schamen voor zijn medestanders. In de huidige propagandaoorlog wordt het atheïsme van de weeromstuit opgezadeld met de achterlijkheid waarvan de gemiddelde godgelovige zich al enige tijd geleden heeft losgemaakt. “

Nou Floris, het zal je maar door je medestanders gezegd worden! Succes met je atheïstische kerstening van de samenleving. Dit zal jouw de Nederlandse Richard Dawkins maken en jouw een fantastisch inkomen garanderen! Dat was je ondanks je enorme bedelbanner op je website natuurlijk nog nooit te binnen geschoten! Paus Floris I, klinkt goed! Dat je daarmee een beetje lijkt op de RK kerk is slecht een extra element van de ironie in jouw vermakelijk poging je eigen atheïstische religie op te zetten!

Floris, ken je South Park? Ken je die eposide waarin Cartman naar de atheistische toekomst wordt gezonden? Erg geestig, ik kan het je aanraden!

No comments:

Post a Comment